ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ
  

 ตามที่สำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการ ประเมินคุณธรรม...

 
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว&...
 
  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน
  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
มีการ Update ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ใ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชน ตำบลทับหมัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชน ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
anyflip.com/c...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการการดำเนินการมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปี 2566
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและค...
 
  ประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566
  ประชาสัมพันธ์    จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดี...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิ...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 บ้านตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 บ้านทับหมันเหนือ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 5 บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 5 บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รายล...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 1บ้านทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 1 บ้านทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ราย...
 
  รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
    องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินโครงการอบรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนิน...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>