ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

หนังสือราชการ

หัวข้อ
เลือก
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลือก
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร เลือก
  คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เลือก
  book เลือก

Total 2 Record : 1 Page : 1