ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินงาน ”โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินงาน ”โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”
 
????โดยเป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการ วัด ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาคีความร่วมมือในเขตพื้นที่ 
✅เพื่อการจัดระบบ วางระเบียบวัด ส่งเสริมให้วัดเกิดความเป็นรมณียสถานและความเป็นสัปปายะ
✅สร้างความเป็นระเบียบ และความปลอดภัย
โดยใช้แนวทาง 5 ส. พัฒนาวัด ด้วยกายภาพในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี
วันที่โพส 21 ก.ค. 2566