ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Serviceผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

 1. 1. สภาพทั่วไป

 2. 1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขตของตำบล

  ตำบลทับหมันอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะพานหินทางทิศตะวันตก ประมาณ 14.30 กิโลเมตร

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน

  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางลาย กิ่ง.อำเภอบึงนาราง

   

  1.2 เนื้อที่/พื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 36.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,847 ไร่ แบ่งออกเป็น ดังนี้

  - พื้นที่ทำการเกษตร 35,047 ไร่

  - พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 800 ไร่

  1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

  - พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน

  - ฤดูฝน มีฝนตกน้อย ค่อนข้างแห้งแล้ง

  - มีแม่น้ำพิจิตรเก่าไหลผ่าน

  - มีคลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย

  1.4 จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน

  - ประชากร ทั้งสิ้น 4,384 คน ชาย 2,181 คน หญิง 2,203 คน

   

 3. 2. สภาพทางเศรษฐกิจ

 4. 2.1 อาชีพของประชาชน ประกอบด้วย

  - ทำนา 51% ทำสวน 23% - รับจ้าง 15% อื่น ๆ 2%

  - ค้าขาย 9%

  2.2 หน่วยธุรกิจ/ร้านค้า ในพื้นที่ อบต.

  - ร้านค้าขายของชำ 39 แห่ง

  - ปั๊มหลอด (น้ำมัน) 13 แห่ง

   

 5. 3. สภาพทางสังคม/วัฒนธรรม/สาธารณสุข

 6. 3.1 การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง มีระดับ มัธยม 1 แห่ง ไม่มีระดับอาชีวศึกษา

  3.2 ศาสนา มีวัด 3 แห่ง ไม่มี มัสยิด ศาลเจ้า โบสถ์

  3.3 สาธารณะสุข มีสถานีอนามัย 1 แห่ง ไม่มีโรงพยาบาลร้านขายยาแผน ปัจจุบัน มีคลินิกชุมชน 3 แห่ง มีการเล่นกีฬาประจำมีการออกกำลังกาย เต้นอารบิค สุขภาพชุมชนแข็งแรง มีการระบาดโรคไข้เลือดออก

  3.4 บุคลากรทางสาธารณสุข

  - เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข จำนวน 1 คน

  - พนักงานอนามัย จำนวน 1 คน

  - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 คน

  - อสม. จำนวน 99 คน

   

 7. 4. การบริการขั้นพื้นฐาน

 8. 4.1 การคมนาคม - มีเส้นทางถนนลาดยาง เข้าถึงชุมชน 5 สาย

  - ถนนคอนกรีตภายในชุมชน 29 สาย

  - ถนนลูกรัง 75 สาย - สะพาน 14 แห่ง

  - แม่น้ำ 1 สาย

  - โทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง

  4.2 การบริการไฟฟ้าสาธารณะ

  - เข้าถึงทั้ง 6 หมู่บ้าน - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 976 ครัวเรือน

  - พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด

  - ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 112 จุด

  - ครอบคลุมถนน 16 สาย

  4.3 ระบบประปาหมู่บ้าน

  - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา ……978……. ครัวเรือน

  - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาเป็นของชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน

  - น้ำประปาที่ผลิต........300 ลบ.ม. / วัน

  - แหล่งน้ำดิบที่ใช้น้ำประปา........6 แห่ง ( น้ำบาดาล )

  - แหล่งน้ำดิบสำรอง 125 แห่ง

   

 9. 5. ศักยภาพองค์กรชุมชน/องค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่น

 10. 5.1 จำนวนบุคลากร อบต. 22 คน

  - ข้าราชการ/พนักงาน 10 คน

  - ลูกจ้างประจำ 1 คน

  - ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน

  5.2 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2553

  - รายได้ + เงินอุดหนุนทั่วไป + งบถ่ายโอน = 15,409,000 บาท