ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพ คนแก่ คนพิการ และประชาชนทั่วไป 66

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้คนแก่ คนพิการ และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ การใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป

2.เพื่อส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพให้กล่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
วันที่โพส 21 ส.ค. 2566