ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แผ่นผับเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2560 และ กลยุทธการบริหารงานบุคคล
   “ การปรับปรุงระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของผู้สูงอายุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
drive.google.com/file/d/1rat...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงาน จดทะเบียนพาณิชย์ต ามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2562
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วันเริ่ม...
 
  รับโอนพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผน...
 
  เรื่องประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
  

 เรื่องประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหม...

 
  ผลการดำเนินงาน ของ อบต.ทับหมัน รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563
  ผลการดำเนินงาน ของ อบต.ทับหมัน  รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563  เพื่อให้ประชาชนทราบโ...
 
  ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ITE)
  

ขอความร่วมมือประชาชนผู้รับบริการจาก อบต.ทับหมัน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (...

 
  สรุปผลการพิจารณาทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   สรุปผลการพิจารณาทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะทำงานทบทว...
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563
   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในระหว่า...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>