ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3
   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3drive.google.com/fil...
 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ติดต่อกับ อบต.ทับหมัน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ขอเชิญทุกท่าน  ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transp...
 
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565


drive.googl...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ตระหนักถึงค...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
   ประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข...
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผ...
 
  ประชาสัมพันธ์เข้ารวมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตประจำปี 2566
  

ประชาสัมพันธ์เข้ารวมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตประจำปี 2566 ขอเชิญชวน..ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ...

 
  ประชาสัมพันธ์ วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนปี2565
   ประชาสัมพันธ์เชิญชวน วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนปี2565 ของอบต ต.ทับหมัน อ ตะพา...
 
  นัดประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565drive.go...
 
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
   ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2...
 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้งถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>