ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
   ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก
   ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหร...
 
  การประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ita) ประจำปี 2564
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยง...
 
  ประชาสัมพันธ์บริการ Online อบต.ทับหมัน
  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันขอประชาสัมพันธ์การให้บริการ Online ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำ...
 
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2564)
   เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วน...
 
  กิิจกรรมการเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ
   ตามที่สำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการ ประเมินคุณธรรม...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานและประชาชนทั่วไปในการยืมทรัพย์สินของ อบต.ทับหมัน
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องข้อปฏิบัติในกา...
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นผ่านระบบออนไลน์
   
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค...
 
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
  ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ของหน่วยงานองค์...
 
  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมตอบแบบวัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี 2564
  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค...
 
  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางออนไลน์ (Google From)
  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท...
 
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 12 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 12...
 
  กำหนดถนนนำร่องในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร "เขตสวมนิหวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฏวินัยจราจร"พิจิตร
   กำหนดถนนนำร่องในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร "เขตสวมนิหวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฏวินัย...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>