ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์
  ร่วมมือรวมพลัง ปกป้องสังคมนมแม่
 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องให้เด็ก...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (รุ่นที่ 1)
       องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารด้าน...
 
  สาระน่ารู้
  
โรคมือ เท้า ปาก
     ในช่วงหน้าฝนเช่นนี้ นอกจากโรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็กแล้ว โรค มือ เ...
 
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   โครงการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด "เชื้อไวรัสโควิด-19" (Covid-19) ณ โรงเรียนวัดทับหมัน...
 
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565
 
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องใ...
 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 สิงหาค...
 
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565...
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรุู้ประกันภัย (Training for the Trainers)
  โครงการ อบรมความรุู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยง...
 
  ประกาศอำเภอตะพานหิน
   
ประกาศอำเภอตะพานหิน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด พ.ศ. 2565 ช่วงวันท...
 
  สาระน่ารู้ เรื่อง กัญชากับสมองเด็ก
   เรื่อง กัญชากับสมองเด็ก
          กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชน ชวนรู้กัญชากับสมองเด็ก โดยสาร ...
 
  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 drive.google.com/file/d/1f456...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>