ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

รานงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2

ประกาศการสรรหาพนักงานจ้าง

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) อบต.ทับหมัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิน

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี2564