ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กองคลัง


นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล
ปลัด อบต.ทับหมัน
056-687164

นางกุสุมา มังคะโชติ
รองปลัด อบต.

นางประทีป เนียมกลั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางประทีป เนียมกลั่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรพิรัตน์ โพธิ์เจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางอัจฉรา สุธรรมแปง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส พัชริดา แร่นาค
คนงาน

น.ส.สุนิสา นิ่มสุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมา
 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนการคลัง 
ส่วนการคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ  -  จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณ  การหักภาษี  และนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.  การยืมเงินทดรองราชการ 
ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี 
การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น
       1.  งานด้านการเงิน
                     -  งานรับเงิน  -  เบิกจ่ายเงิน
                     -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                     -  งานเก็บรักษาเงิน
        2.  งานบัญชี
                     -  งานการบัญชี
                     -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                     -  งานงบการเงินและงบทดรอง
                     -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
       3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
                     -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม
                     -  งานพัฒนารายได้
                     -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                     -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
       4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
                     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
                     -  งานพัสดุ
                     -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ