ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  อำนาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ www.thu...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.ทับหมัน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขอ...
 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์ จะดำเนินการสรรหาและเลื...
 
  ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ ของชาวไทย" เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจของประชาชนและนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับในร่างสัญญาประชาคม
   เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความสมมัคคีปรองดองและสร้างการยอมรับในร่างสัญญาประชาค...
 
  ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  เพื่อเป็นการป้องกันภัย อันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จึงขอประชาสั...
 
  ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
  เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นก...
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน)
  วันอังคาร ที่ 4 ก.ค. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอเชิญชวนประชาชน ผู้มีจิตอาสา ร่วมโครงการฝ...
 
  จ้างพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้าง)
  จ้างพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้าง) รายละเอียด บัญชีรายชื่อพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับการต่...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  www.thubmun.go.th/file/procure/2017_03_16_12_02_52.jpg
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนั...
 
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่
   สามารถอ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มได้ที่ http://cdc.parliament.go.th/ http://www.cdc.or.th htt...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>