ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563
   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในระหว่า...
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562
   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่างว...
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2562
       ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว...
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2562
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ในระห...
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2562
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว...
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2562
    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่าง...
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่างว...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทับบบหมัน
   ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักง...
 
  หลักเกณฑ์และแนวทางการขอทบทวนสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
   www.facebook.com/photo.php
 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2562
   www.thubmun.go.th/file/procure/2020_04_29_11_16_10.pdf
 
  การจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภืใส่ถุงและมัดปากให้แน่น โดยเฉพาะการทิ้งหน้ากากอนามัยหร...
 
  สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับภาษาไทย
  สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ฉบับภาษาไไทย www.fpo.go.th/main/getattachment/Gen...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>