ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565
   องค์กา่รบริหารส่วนตำบลทับหมัน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ...
 
  ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประจำปี 2565
  ผู้ได้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ตำบลท...
 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับรายงานผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกของจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
   ด้วยอำเภอตะพานหินได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับรายงานผลการตรวจพบเ...
 
  ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
                        อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 3๐ ประ...
 
  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามแนบ...
 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ครั้งแรก
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ครั้งแรก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันในวันที่ 28 ธั...
 
  ประชาสัมพันธ์รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
   ประชาสัมพันธ์รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบร...
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององ...

 
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอความร่วมมือมายังท่านทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและข...
 
  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่เข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตอ...
 
  คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๕
   เพื่อให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมวนการสำรวจ ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริกา...
 
  ประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิผู้สูงอายุตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556
  ประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิผู้สูงอายุตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชน...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>