ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กองช่าง


นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล
ปลัด อบต.ทับหมัน
056-687164

นางกุสุมา มังคะโชติ
รองปลัด อบต.

นายสมชาย มังคะโชติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเจษฎา โชติพรม
นายช่างโยธาอาวุโส

นายเอกชัย ธนูอ้น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเอกลักษณ์ สงวนสิน
คนงาน

นายนฤชิต ทรัพย์เมฆ
พนักงานจ้างเหมา
 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนโยธา 
ส่วนโยธา  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ  จัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต.  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.  งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.  การให้คำแนะนำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่อบต.  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุม 
ปรึกษา  ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น
   1.  งานก่อสร้าง
                -  งานก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
                -  งานจัดทำข้อมูลและทะเบียนโครงสร้าง
                -  งานบำรุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ
   2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
                -  งานประมาณราคา
                -  งานขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนย้ายอาคาร
                -  งานสำรวจ
                -  งานออกแบบก่อสร้าง
   3.  งานผังเมือง
                -  งานสำรวจและแผนที่
                -  งานวางผังพัฒนาเมือง
                -  งานควบคุมทางผังเมือง
                -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง