ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ประจำปี 2562
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี ...
 
  รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561
   รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ...
 
  การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ปรับปรุงตำแหน่ง (ปรับขยายระดับตำแหน่ง)ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (...
 
  การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ปรับปรุงตำแหน่ง (ปรับขยายระดับตำแหน่ง)ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  59(4)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ...

 
  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562
  

ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย มากขึ้นกว่าในอดี...

 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำปี 2561
   รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ

 

 www.thubmun.go.th/file...

 
  ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ให้...
 
  สอบถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานราชการ ของ อบต.ทับหมัน
   โทร.056687164
 
  แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
   สามารถตอบแบบสอบถามได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้ itas.nacc.go.th/go/eit/915jtrhttps://itas.nacc.go.th/go...
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ผู้ที่มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันสามารถทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค...
 
  บทความสาระน่ารู้ การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
        กฎหมายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันโดยประชาชน
การจะทำให้ประเทศของเราเป็นบ้านเมืองที่ดีปราศจากคอ...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>