ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจด
  upload.siamza.com/2298910
 
  คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  upload.siamza.com/2298902
 
  คู่มือภาษีบำรุงท้องที่
  upload.siamza.com/2298880
 
  คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  upload.siamza.com/2298856
 
  คู่มือผู้พิการ
  upload.siamza.com/2179489 
 
  การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส์
  upload.siamza.com/2179487 
 
  คู่มือผู้สูงอายุ
  upload.siamza.com/2177376 
 
  คู่มือภาษีป้าย
  upload.siamza.com/2177370 
 
  คู่มือภาษีที่ดินและโรงเรือน
   upload.siamza.com/2177008
 
  ประกาศคู่มือประชาชน
   upload.siamza.com/2176952
 
  เเจ้งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุมีความสุข ความเข้มเเข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  #เเจ้งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุมีความสุข ความเข้มเเข็งทั้งทางร่างกายและจิตใ...
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง แจกเบี้ยยังชีพฯ เดือน มิถุนายน 2558
   

    04 มิถุนายน 58 อบต.ทับหมัน มีเเจกเบี้ยยังชีพฯ นะคะ สถานที่...

 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ] Next>>