ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

กองการศึกษาฯ


นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล
ปลัด อบต.ทับหมัน
056-687164

นางกุสุมา มังคะโชติ
รองปลัด อบต.

นางกุสุมา มังคะโชติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวสายฝน กล้าเดินดง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพันทิพา เมืองฤทธิ์
ครู

นางสุคันธา หอมทอง
ครู

นางสมพิศ วันทา
ครู

นางจันทร์เพ็ญ พุ่มไพจิตร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส. รวงทอง พิทักษ์
พนักงานขจ้างเหมา

น.ส.พัชรี มาเจริญ
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.แววสุดา ส่งประเสริฐ
คนงาน
 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ

       1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
                - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                - งานสนับสนุนกิจการศาสนา
                - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
                - งานสันทนาการ 
                - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
       2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
                - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
                - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา                
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย