ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การรายงานผลการลดพลังงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปี 2564
         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ w...
 
  สาระน่ารู้ บุหรี่เลิกยาก แต่เลิกได้
  

เชื่อว่าคนติดบุหรี่เกือบทุกคนรู้ถึงภัยอันตรายของบุหรี่ แต่ด้วยสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ สามารถผ่า...

 
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 5 บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 5 บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
   ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 1บ้านทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
   ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 1บ้านทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...
 
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
   เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีการพัฒนา&...
 
  หลักเหตุผลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564
   หลักเหตุผลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เนื่องจากปัจจุยันการิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิก...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารก...
 
  ขอความอนุเคราาะห์ตอบแทนสำรวจรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุมครองผู้บริโภคฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ด้วยอำเภอตะพานหิน ได้รับแจ้งจากจังหวัดพิจิตรว่าสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภคว่าได้จัดทำแบบสำ...
 
  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บ...
 

Total 251 Record : 21 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>