ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมตอบแบบวัดการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี 2564
  
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค...
 
  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางออนไลน์ (Google From)
  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท...
 
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 12 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 12...
 
  กำหนดถนนนำร่องในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร "เขตสวมนิหวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฏวินัยจราจร"พิจิตร
   กำหนดถนนนำร่องในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร "เขตสวมนิหวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฏวินัย...
 
  กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร
  กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุท...
 
  รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร  ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานบริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรร...
 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งที่ว่าง
   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งที่ว่าง ตามแผนอ...
 
  การประชมสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   การประชมสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื...
 
  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจต...
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุค...

 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทับหมัน
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามไดรฟ์แนบประกา...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่ อบต.ทับหมัน ได้ประกาศรับ...
 

Total 157 Record : 14 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>