ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  สาระน่ารู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
   ข้อควรรู้กรณีมีการเปลี่ยนเเปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ‼️
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
drive.google.com/file/d/1fSN0IWwp72eyYB4lfv_...
 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี ...
 
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
   ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ...
 
  เกร็คความรู้ เรื่อง ภาษีป้าย
   
 
  สาระน่ารู้ เรื่อง เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
   เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตื...
 
  สาระน่ารู้
   ฝีดาษวานร และ โควิด 19 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
        ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นอกจากโควิด-...
 
  สาระน่ารู้
   5 กลุ่มโรคอันตรายที่มาจากฤดูฝน
     ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแป...
 
  ประชาสัมพันธ์
       กำหนดการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ร่วมกับภาคบริก...
 
  ประชาสัมพันธ์
  ร่วมมือรวมพลัง ปกป้องสังคมนมแม่
 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องให้เด็ก...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (รุ่นที่ 1)
       องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารด้าน...
 
  สาระน่ารู้
  
โรคมือ เท้า ปาก
     ในช่วงหน้าฝนเช่นนี้ นอกจากโรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็กแล้ว โรค มือ เ...
 

Total 281 Record : 24 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>