ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566
   ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 ตำบลทับหมัน อ.ต...
 
  ข่าวประชาสัมพัน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566
   ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566 ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจ...
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ
  

 ตามที่สำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการ ประเมินคุณธรรม...

 
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว&...
 
  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน
  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
มีการ Update ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ใ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชน ตำบลทับหมัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชน ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
anyflip.com/c...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการการดำเนินการมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปี 2566
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและค...
 
  ประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566
  ประชาสัมพันธ์    จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดี...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิ...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 บ้านตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 6 บ้านทับหมันเหนือ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 5 บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 5 บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รายล...
 

Total 347 Record : 29 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>