ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570 คร...
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตร
   ประชาสัมพันธ์เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิ...
 
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
  ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 
drive.google.com/...
 
  ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กุ...
 
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
  ประชาสัมพันธ์การเรียกประุชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-15 กุม...
 
  ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญทุกท่าน  ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Exte...
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3
   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3drive.google.com/fil...
 
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ติดต่อกับ อบต.ทับหมัน ร่วมตอบแบบสอบถาม
  ขอเชิญทุกท่าน  ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transp...
 
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
drive.google.co...
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
   ประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข...
 

Total 304 Record : 26 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>