ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการก่อสร้างสะพาน เข้าร่วมรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู
   ระเบียบวาระการประชุมประชาคม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน หมู...
 
  โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน
  เชิญชวนเข้าร่วม โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน...
 
  ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564
 
  ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1
   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1drive.google.com/file/d/1ixQZ8MtL...
 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
   ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำ...
 
  ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่คนในชุมชนท้องถิ่นคิดขึ้นประกอบด้วย
1.ด้านเกษตรกรรม...
 
  ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ อบต.ทับหมัน ประจำปี พ.ศ.2563
  ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ อบต.ทับหมัน ประจำปี พ.ศ.2563 รายละเอียดตามแนบประก...
 
  สิทธและหน้าที่ของสตรี
   สิทธิและหน้าที่ของสตรี สิทธิมนุษยชนของสตรี
 
  การปรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (สายตรงนายก/สายตรงผู้บริหาร)
   การปรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (สายตรงนายก/สายตรงผู้บริหาร) เพื่อให้การบริหารงายขององค์การบ...
 
   รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน รายละเอียดตามแนบประกาศ drive.goo...
 
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ 1-6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน รายละเอียดตามแนบประกาศ dr...
 

Total 212 Record : 18 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>