ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2560
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน เมษายน 2561
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2561
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติปี 2563
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับโอน(ย้าย)พนักงานตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
   รับโอน(ย้าย)พนักงานตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง มีตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผน...
 
  การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
   ท่านใดที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภ...
 
  ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2563
   ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ติดต่อ...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-พลังความดีสามารถแสดงออกได้ในหลายมิติ
-การส่งเสริมพลังความดี
รายล...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2560 และ กลยุทธการบริหารงานบุคคล
   “ การปรับปรุงระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของผู้สูงอายุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
drive.google.com/file/d/1rat...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนภารกิจงาน จดทะเบียนพาณิชย์ต ามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2562
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้...
 
  แผ่นผับเกี่ยวกับ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วันเริ่ม...
 
  รับโอนพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผน...
 
  เรื่องประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
  

 เรื่องประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหม...

 

Total 132 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>