ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

แบบสอบถามความพึ่งพอใจ

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

1. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

3. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

4. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

1. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

3. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

4. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง