ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

รายงานประชุมสภา อบต.

หัวเรื่อง
ดาวน์โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภาปี2554สมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 อบต
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2(12พ.ค.54)
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1ปี2554