ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนประจำปี


สถิติการร้องเรียน ปี 2560

สถิติการร้องเรียน ปี 2561

สถิติการร้องเรียน ปี 2562

สถิติการร้องเรียน ปี 2563

สถิติการร้องเรียน ปี 2564

สถิติการร้องเรียน ปี 2565

สถิติการร้องเรียน ปี 2566