ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต.ทับหมัน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 
เลขที่  147  หมู่ 6  ตำบลทับหมัน  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  66110    
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-5668-7164

E-mail : thubmun_subdistrict@hotmail.com

FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จังหวัดพิจิตร