ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด
  เนื่องจากในปัจจุบันน้ำที่มีอยู่ตามแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนใน...
 
  รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งที่ว่าง
   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งที่ว่าง ตามแผนอ...
 
  การประชมสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   การประชมสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื...
 
  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจต...
 
  โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ผ...

 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทับหมัน
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามไดรฟ์แนบประกา...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามที่ อบต.ทับหมัน ได้ประกาศรับ...
 
  มาตราการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
   มาตราการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามท...
 
  กำหนดประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
  กำหนดประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 รายละเอียดตามแนบประก...
 
  ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานห...
 
   ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่
   ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่
ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายท...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>