ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

รายงานการประชุมสภา อบต.ทับหมัน

ประจำปี รายการ
ปี พ.ศ. 2564   1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564
  2. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2564
  3. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2564
  4. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564
  5. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564
  6. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564
ปี พ.ศ. 2565
  1. ประชุมสภา อบต.(ครั้งแรก) แต่งตั้งประธานสภา
  2. สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2565
  3. สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ปี 2565
  4. สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ปี 2565
  5. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
  6. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
  7. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
  8. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
  9. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
  10. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
ปี พ.ศ. 2566
  1. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
  2. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่๒/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
  3. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
  4. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
  5. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงกาคม ๒๕๖๖
  6. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๒/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงกาคม ๒๕๖๖
  7. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖