ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา


นายชูชีพ เนตคำ
ประธานสภา ฯ

นายอดุลย์ จันทร์เชื้อ
รองประธานสภา ฯ

นางอำพร ศิริ
เลชานุการ นายก อบต.ทับหมันนายอดุลย์ จันทร์เชื้อ
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.1

นายอนุชาติ รอดเกิด
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.1

นายพิทักษ์พงษ์ มัดเป้า
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.2

นายชูชีพ เนตคำ
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.2

นายวรพจน์ บุญเหลือ
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.3

นายณรงค์ สงวนสิน
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.3

นางลำเพย นาคอ่อน
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.4

นางจำเรียง แก้วใส
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.4

นายสุทิน คุ้ยแคะ
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.5

นายสมชาย ภู่กลัด
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.6

นายศักดิ์ ศิริ
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.6