ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา


นายวรพจน์ บุญเหลือ
ประธานสภา ฯ

นายสมชาย ภู่กลัด
รองประธานสภา ฯนายพแนง เพชรทอง
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.1

นายชูชีพ เนตคำ
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.2

นางลำเพย นาคอ่อน
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.4

นายสุทิน คุ้ยแคะ
สมาชิก อบต.ทับหมัน ม.5