ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

สำนักปลัด


นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล
ปลัด อบต.ทับหมัน
056-687164

นางกุสุมา มังคะโชติ
รองปลัด อบต.

นายสุริยา ห้าวเส็ง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจินตนาภรณ์ หงส์กรรณ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางจิตดาพร โชติพรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปริมนภา จงจิตรกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส.วรัญญา กันสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ว่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางอัญชัน ยมจันทร์
นักการภารโรง


นายมะโนตย์ อุ่นซู
คนงาน


นายธนพงษ์ โฉมงาม
คนงาน

น.ส.ดาริกา ทับทอง
พนักงานจ้างเหมา

สุกฤตา สิทธิวรากร
พนักงานจ้างเหมา


 

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบังคับ  งานประชุมสภา 
การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต.  คณะผู้บริหาร  งานเลือกตั้ง  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
                 1.  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                            -  งานสารบรรณ
                            -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                            -  งานเลือกตั้ง
                            -  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
                            -  งานบริหารงานบุคคลของอบต.
                 2.  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ

                            -  งานนโยบายและแผนพัฒนาตำบล
                            -  งานวิชาการ
                            -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
                            -  งานงบประมาณ
                            -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
                  3.  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบ
                            -  งานกฎหมายและนิติกรรม
                            -  การดำเนินการทางคดี
                            -  งานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์
                            -  งานข้อบัญญัติ  อบต.
                  4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                            -  งานอำนวยการ
                            -  งานป้องกัน
                            -  งานช่วยเหลือและฟื้นฟู
                            -  งานกู้ภัย
                 5.  งานสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
                            -  งานสวัสดิการสังคม
                            -  งานสังคมสงเคราะห์
                            -  งานฌาปนกิจสงเคราะห์
                 6.  งานการศึกษา  กีฬา  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
                            -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม
                            -  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
                            -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                            -  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
                 7.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                            -  งานส่งเสริมสาธารณสุขและอนามัย
                            -  งานพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อม
                            -  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                 8.  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีและเยาวชน
                            -  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
                            -  งานงานพัฒนาสตรีและเยาวชน
                 9.  งานกิจการสภา
                            -  งานประชุมสภาอบต.
                            -  งานรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา