ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและบริหารจัดการอย่างบรูณาการหรือการประดิษฐ์ของใช้จากขยะรีไซเคิลของ อบตทับหมัน

 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและบริหารจัดการอย่างบรูณาการหรือการประดิษฐ์ของใช้จากขยะรีไซเคิล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะประโยชน์
2. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธีส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพให้กล่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

วันที่โพส 7 ก.ย. 2566