ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดเวลาการชำระภาษี
   
 
  เเจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันจะลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ในตำบล ทั้ง 6 หมู่บ้าน...
 
  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล
  ****วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 9.00น. ณ ศาลาวัดทับหมัน อบต.ทับหมัน ได้จัดให้มีการประชุมประ...
 
  เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยังชีผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
  ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยังชีผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขอเชิญชวนผู้...
 
  โครงการประเพณ๊แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยทอดถวาย ณ วัดบ้านบึงประด...
 
  แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2557-2560
  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านต...
 
  ขอเชิญท่านเเสดงความคิดเห็นผ่านทางเวปไซต์ อบต.ทับหมัน
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะดำเนินจัดเวทีประชาคม เพื่อขออนุมัติในการรื้อถอนอาคารที่ทำการชม...
 
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลทับหมัน ชิงถ้วยประทาน พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2556
  ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลทับหมัน ชิงถ้วยประทาน...
 
  เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งนาย อบต.ทับหมัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.
  ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ทับหม...
 
  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้กำหนดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25...
 
  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้กำหนดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556...
 
  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 1 ประจำปี 2556
  ด้วยองค์กรบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้กำหนดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ] Next>>