ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 drive.google.com/file/d/1f456...
 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน )
   ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็...
 
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
   จังหวัดพิจิตร แจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และร่างข้อกำหนดว่าด้ว...
 
  สถานที่ท่องเที่ยว วัดทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
   สถานที่ท่องเที่ยว วัดทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร drive.google.com/file/d/1Zf...
 
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลดล๊อก)
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ...
 
  ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2
   ด้วยองค์การบริหารส่วนำบลทับหมัน ได้มีการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั...
 
  กำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ 2565
   ด้วยองค์การบีิหารส่วนตำบลทับหมัน จะดำเนินโครงการประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566...
 
  คำสั่งแต่งพนักงานส่วนตำการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
  ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราช...
 
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
   ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนร...
 
  ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันละเว้นการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าาที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันละเว้นการป้องก...
 
  การรายงานผลการลดพลังงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปี 2564
         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ w...
 
  สาระน่ารู้ บุหรี่เลิกยาก แต่เลิกได้
  

เชื่อว่าคนติดบุหรี่เกือบทุกคนรู้ถึงภัยอันตรายของบุหรี่ แต่ด้วยสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ สามารถผ่า...

 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>