ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

การจัดการความรู้

     ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักปร...
 
     การเขียนหนังสือราชการ
คู่มือ "การเขียนหนังสือราชการ"  ของ นายประวิณ ณ นคร วิทยากร ฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชกา...
 
     ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณารับผิดทางแพ่ง
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณารับผิดทางแพ่...
 
     ตัวอย่าง.... การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ตัวอย่าง.... การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ข้อมูลจาก : ศูนย์บ...
 
     การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
แนวทางจัดเตรียมการดำเนินงาน ในการจัดการฝึกอบรมของหน่วยงาน
 จาก : คู่มือการจัดฝึกอบรม (โดย ดวงใ...
 
     คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนส...
 
     หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
- แนวทางการดำเนินการวินัย กับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หลังพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ บังคับใช้ ...
 
     คู่มือ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
"แนะแนวทางการร่างกฏหมาย และแบบของกฏหมาย"
 
     สาระสำคัญของกฏหมายว่าด้วยศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สาระสำคัญของกฏหมายว่าด้วยศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๖)พ.ศ.๒๕๕๒
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่๖)พ.ศ.๒๕๕๒
 
     18 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย"
ด้วยวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบ...
 
     ต้อนรับสู่จังหวัดที ๗๗ ของประเทศไทย"จังหวัดบึงกาฬ"
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ตั้ง " จังหวัดบึงกาฬ " เป็นจังหวัดที่ ๗๗ ของประเทศ...
 
     พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั...
 

Total 13 Record : 1 Page : 1