ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการ...
 
  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามโครงการพัฒนาสังคม แล...
 
  ขอเชิญชวนประชาชนในเขตำบลทับหมัน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต.ทับหมัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  http://www.thubmun.go.th/procure.php?p_id=171
 
  ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านในตำบลทับหมัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านตำบลทับหมัน เพื่อรวบรวม...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  โดยที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งจึงสมควรแก้ไขเปลี...
 
  ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลทับหมัน
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลทับหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันจึงจัดทำปฏิทินการท่องเ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือ...
 
  รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค
  ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เ...
 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันประกาศการสรรหาตำแหน่งว่าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำ...
 
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาตำแหน่งที่ว่าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำ...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>