ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

คณะผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

นายสุทิน ยมจันทร์
รองนายกอบต.
096-7141641

นายครรชิต สุดสงวน
รองนายกอบต.
080-5071650

นายสมโชค พูนสวัสดิ์
เลขานุการนายกอบต.
087-7460989


คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล
ปลัด อบต.ทับหมัน
081-8869415

นางกุสมา มังคะโชติ
รองปลัด อบต.
089-4453289

นายสุริยา ห้าวเส็ง
หัวหน้าสำนักปลัด
098-0088218

นางกุสมา มังคะโชติ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-4453289

นายสมชาย มังคะโชติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-5524789

นางสาวสายฝน กล้างเดินดง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
081-6129992