ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2566
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลื...
 
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชาคมตำบลเพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257...
 
  เรื่อง โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  นำโดยท่านณรงค์  สุขโท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน&...
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการที่ให้คาวมรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
   

กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป...

 
  ประชาสัมพันธ์แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566
   ประชาสัมพันธ์แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพ...
 
   ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดป้ายประกาศในที่สาธารณะและช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
                 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการออกประกาศ  เรื่องหลักเกณฑ์และเ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโ...
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ด้วยวิธี 5ป 1ข
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ด้วยวิธี 5ป 1ข ประจำปี 2566
-เพื่อให้ประชาชนมีความ...
 
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลทับหมัน ปี 2566
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลทับหมัน 
-เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความ...
 
  โครงการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีตำบลทับหมัน
   แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โค...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566
   ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 ตำบลทับหมัน อ.ต...
 
  ข่าวประชาสัมพัน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566
   ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566 ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจ...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>