ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาตำแหน่งที่ว่าง
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำ...
 
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่
  


ภาษีบำรุงท้องที่ คือ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี...

 
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาตำแหน่งที่ว่าง
  ยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต...
 
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาตำแหน่งที่ว่าง
  ยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต...
 
  น้ำพริกแกงบ้านบึงประดู่
  กลุ่มทำน้ำพริกแกง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมสตรีโดยองค์กรสตรี จัดซื้อเครื่อง...
 
  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลทับหมัน
  ประวัติความเป็นมา ตำบลทับหมัน มีชื่อตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีประวัติความเป็นมา คือ เป็นแหล่งที่ตั...
 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปี 2560
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิต...
 
  ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลทับหมัน
  เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
  ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้...
 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สูงอายุ(รายใหม่) มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ๖๐ ปีบริบู...
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (...
 
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องรับร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
  ตามที่ได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร...
 

Total 441 Record : 37 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>