ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ในวัพฤหัสบดี ท...
 
  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2555
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่...
 
  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2555
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่...
 
  ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยที่...
 
  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2555
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2555...
 
  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2555
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส...
 
  การจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จะดำเนินการจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ในวันที่ 13 เ...
 
  ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
  ขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32