ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 5 บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 5 บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
   ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 2 บ้านทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 1บ้านทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
   ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา หมู่ 1บ้านทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...
 
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
   เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี (การจัดเก็บภาษี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีการพัฒนา&...
 
  หลักเหตุผลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564
   หลักเหตุผลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เนื่องจากปัจจุยันการิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิก...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารก...
 
  ขอความอนุเคราาะห์ตอบแทนสำรวจรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุมครองผู้บริโภคฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ด้วยอำเภอตะพานหิน ได้รับแจ้งจากจังหวัดพิจิตรว่าสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภคว่าได้จัดทำแบบสำ...
 
  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บ...
 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ครั้งแรก
   ประกาศอำเภอตะพานหิน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ครั้งแรก ในวันที่ 28 ธันวา...
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อำนาจหน้าที่และการต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   เมื่อวันที่  4 เมษายน 2565 นายณรงค์  สุขโท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน    ...
 
  รายงานผลการการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้...
 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>