ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ ดาวน์โหลด
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   1. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544
  2. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ฉ.2 พ.ศ.2556
  3. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ฉ.3 พ.ศ. 2557
  4. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ฉ.4 พ..ศ.2557
  5. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2544
  6. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ พ.ศ. 2562
  7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานฯ พ.ศ. 2561
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
  2. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   1. ประกาส ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
  2. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ.2 พ.ศ. 2563
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปี 2565
  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ ปี 2565
  5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 1
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ   1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
  2. ประกาศ ก.จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน ปี 2558
  3. ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ปี 2558
  4. ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
  5. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ. 2558