ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Serviceผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

วิสัยทัศน์การพัฒนา     องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
“โครงสร้างพื้นฐานเกื้อกูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน”                                       
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Misson)

 1. 1. ดำเนินการตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ  ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ด
 2. 2. ดำเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข้ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
 3. 3. ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร ฝายกักเก็บน้ำ แหล่งสำรองน้ำ ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง  ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ฯลฯ
 4. 4. พัฒนาระบบการตลาดกลางรองรับการเกษตร  การแปรรูป  การจำหน่ายผลผลิตที่       

เป็นระบบและเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใสคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   
 1. 2. บำรุงและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
 2. 3. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน
 3. 4. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ
 4. 5. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
 5. 6. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมครอบครัวให้อบอุ่น เอื้ออาทร และช่วยเหลือกัน