ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชาคมตำบลเพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257...
 
  เรื่อง โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  นำโดยท่านณรงค์  สุขโท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน&...
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการที่ให้คาวมรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
   

กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป...

 
  ประชาสัมพันธ์แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
   ประชาสัมพันธ์แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพ...
 
   ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร ที่ 3 การเสริมสร้างส...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโ...
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ด้วยวิธี 5ป 1ข
   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ด้วยวิธี 5ป 1ข ประจำปี 2565 
-เพื่อให้ประชาชนมีควา...
 
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลทับหมัน ปี 2565
  โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลทับหมัน 
-เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความ...
 
  โครงการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีตำบลทับหมัน
   แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โค...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566
   ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 ตำบลทับหมัน อ.ต...
 
  ข่าวประชาสัมพัน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566
   ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566 ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจ...
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ
  

 ตามที่สำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการ ประเมินคุณธรรม...

 

Total 380 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>