ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์    จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจำปี  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเดน   เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ   เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบล   เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แกตัวเองและบุคคลรอบข้าง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ไดคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  นายมะโนชย์   อุ่นชู  ตำแหน่ง  คนงาน  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
drive.google.com/file/d/1-OKrU_HXRBPdhL6dMdX5SbU_AeAlbLWw/view
วันที่โพส 20 เม.ย. 2566