ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
มีการ Update ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (INFO) อย่างต่อเนื่อง
โดยสามารถเข้าดูรายงานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน ได้ที่ docs.google.com/spreadsheets/d/178hxFpdnv9sPLhEVyCoy-5L3GjhPpt03/edit
วันที่โพส 2 พ.ค. 2566