ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 
เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร ซึ่งประกอบด้วย
 
1. สื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนตำบลทับหมัน
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
3. วารสารการท่องเที่ยว ตำบลทับหมัน
4. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565
6. ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ของ อบต.ทับหมัน
7. ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร
 
โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ที่drive.google.com/drive/folders/17j-zVYPbhpRw9lhpn_UD5ztoAsyUGw-A
วันที่โพส 2 พ.ค. 2566