ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการการดำเนินการมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปี 2566

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี  พ.ศ.2565  เพื่อหาประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  กำหนดเป็นมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566  เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกับ  ตามส่ิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
drive.google.com/file/d/1IHLZ-s1j2XAUoFlk1HRrT2SG3vr8Z1YR/view
วันที่โพส 20 เม.ย. 2566