ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปdrive.google.com/file/d/1uCqwBBUnFU3dDJmWFiNQgi7LO2owXadl/view
วันที่โพส 16 ม.ค. 2566