ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 drive.google.com/file/d/1qHAuBbqFG9BdiV-4sfsI4Qx5u3kXgU11/view 
วันที่โพส 9 ธ.ค. 2565