ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชาคมรับฟังความคิดเห็นการยกร่างข้อบัญญัติ

 ขอเชิญประชาชนตำบลทับหมันร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็น ต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566   ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2566  กำหนดการดังนี้  จึงขอเชิญประชาคมตำบลทับหมันทุกท่านร่วมประชุมประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่โพส 27 ต.ค. 2566