ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก

 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ เรื่องการขยายรำยะเวลาการประกาศสถานกราณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และปัจจุบันสถานกราณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศไทย พบการรบาดของโรคระลอกใหม่ขึ้นในหลายจังหวัด เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในท้องที่ของจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ในการควบคุมและป้องกันโรค  วันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติต่อจังหวัดพิจิตร ตามมติที่ประชุม จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนองเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือกรณีขับรถยนต์เพียงลำพังโดยไม่มีผู้ร่วมโดยสาร
ข้อ 2 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1 มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
รายละเอียดแนบตามประกาศ drive.google.com/file/d/1rZiFMdctMsR62JFwkHW0bhR1rmgChZBZ/view
วันที่โพส 5 พ.ค. 2564