ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ด้วยจังหวัดพิจิตรรับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีพระชนมพรรษา 43 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จึงขอเรียนเชิญบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี บริเวณด้านราชินี บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยประดับธวชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ส.ท. ระหร่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม และเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามแนบประกาศ  drive.google.com/file/d/1YJ_r44gbsWpWkNZL6X-YJrTWJPb-kNSi/view www.phichit.go.th/phichit/
วันที่โพส 2 มิ.ย. 2564