ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับรายงานผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกของจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

 ด้วยอำเภอตะพานหินได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับรายงานผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกของจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยผู้ป่วยเป็นเพศหญิงอายุ 33 ปี อยู่หมู่ที่ 5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร มีประวัติเดินทางไปออกบูทแสดงสินค้าที่ประเทศดูไบ ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้ว
วันที่โพส 10 ม.ค. 2565