ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการก่อสร้างสะพาน เข้าร่วมรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู

 ระเบียบวาระการประชุมประชาคม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน หมู่ที่ 2 เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากถนนข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 2  ชำรุดยุตัวเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา อบต.จึงได้จัดการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู ขึ้น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดทับปรูพัฒนาราม รายละเอียดตามภาพประกาศ
วันที่โพส 1 ต.ค. 2564