ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อำนาจหน้าที่และการต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 เมื่อวันที่  4 เมษายน 2565 นายณรงค์  สุขโท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน        ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม อำนาจหน้าที่และการต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ  และการบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชนในตำบลทับหมัน ต่อไป drive.google.com/file/d/1kkeBMGctC9AMFvOT1sWAnvzCnzF5MWbH/view
วันที่โพส 19 เม.ย. 2565