ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมการปรับแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลทับหมัน

เรื่อง ประชุมการปรับแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ
วันที่โพส 17 มี.ค. 2566